Udhëzimet Administrative


 • Udhëzim administrativ (MTI) nr. 04/2015 për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ nr. 02/2013 procedura dhe mënyra e testimit dhe miratimit të tipit të mjetit matës

  28.08.2015 Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) Nr. 03/ 2015 PËR PËRCAKTIMIN E TAKSAVE PËR SHËRBIMET E OFRUARA NGA AGJENCIA PËR REGJISTRIMIN E BIZNESEVE

  21.07.2015 Shkarko
 • Udhëzim administrativ (MTI) nr. 02/2015 për periudhën verifikuese të mjeteve matëse ligjore, mënyra e zbatimit si dhe periudhat ri-kalibruese për etalonët të cilët përdoren për verifikimin e mjeteve matëse ligjore

  02.07.2015 Shkarko
 • Udhëzim administrativ (MTI) nr. 01/2015 për formën dhe përmbajtjen e regjistrit të investimeve të huaja

  05.03.2015 Shkarko
 • Udhëzim administrativ (MTI) - nr. 11/2014 për kushtet për subjektet që kryejnë procedurat e vlerësimit të konformitetit për produktet e ndërtimit

  25.11.2014 Shkarko
 • Udhëzim administrativ (MTI) - nr. 10/2014 për përmbajtje katalogut të akomodimeve

  18.08.2014 Shkarko
 • Udhëzim administrativ (MTI) nr. 09/2014 për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ nr. 04/2012 për përcaktimin e kushteve dhe kritereve për subjektet që merren me tregtinë e duhanit

  24.07.2014 Shkarko
 • Udhëzim administrativ (MTI) nr. 08/2014 për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ (MTI) - nr. 19/ 2013 për rregullimin dhe zhvillimin e sistemit të vlerësimit të akomodimit

  10.07.2014 Shkarko
Top