Turizmi dhe Hoteleria

* Kategorizimi i objekteve akomoduese

Të gjitha subjektet hoteliere-akomoduese mund t’i nënshtrohen vullnetarisht procesit të kategorizimit.

Lisat e  objekteve hoteliere të kategorizuara të Kosovës: shkarko

Dokumentet e nevojshme për kategorizim:shkarko

Kërkesa për kategorizim: shkarko

Dërgo këtu: infoturizmi@rks-gov.net


*
Regjistri vullnetar i subjekteve turistike

Të gjithë personat fizik dhe juridik që merren me ushtrimin e veprimtarisë turistike mund të regjistrohen në këtë regjistër.
Para regjistrimit subjektet turistike pajtohen me Kodin e Etikes së Turizmit.
Pas regjistrimit subjektet turistike janë të autorizuara për përdorimin  e Logos së Turizmit të Kosovës (Logo Kosova).
Logoja mund të përdoret në të gjitha materialet e tyre promovuese të turizmit të Kosovës.

Dokumentet e nevojshme për regjistrim: shkarko

Kërkesa për regjistrim:  shkarko

Kodi i etikes i turizmit: shkarko

Dërgo këtu: infoturizmi@rks-gov.net

Top