Qasje ne dokumentat publike


Në këtë adresë mund të parashtroni kërkesën për Qasje në Dokumente Publike në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë.

E-mail: zkp.mti@rks-gov.net

Tel: +381(0) 38 512 059
+381(0)38 512 133

Top