Ligjet


 • LIGJI Nr. 05/L - 040 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit Nr.04/l-026 për MARKAT TREGTARE

  24.08.2015 Shkarko
 • LIGJI Nr. 05/L - 039 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 04/L-029 PËR PATENTA

  24.08.2015 Shkarko
 • LIGJI NR. 04/L-240 PËR MASAT ANTIDAMPING DHE MASAT KUNDËRBALANCUESE

  05.06.2014 Shkarko
 • Ligji nr. 04/l-226 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit no. 03/l-229 për mbrojtjen e konkurrencës

  10.03.2014 Shkarko
 • Ligji, nr. 04/l-220, për investimet e huaja

  09.01.2014 Shkarko
 • Ligji nr. 04-L-198 për tregtinë e mallrave strategjike

  26.08.2013 Shkarko
 • Ligjin nr. 04/L-181 për produktet e ndërtimit

  16.07.2013 Shkarko
 • Ligjin nr. 04/l-187 për treguesit gjeografikë dhe për emërtimet e origjinës

  05.07.2013 Shkarko
Top