Konsultimet për aktet nënligjore


 • UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) Nr. 00/2015 PËR MËNYRËN E AUTORIZIMIT TË TRUPAVE PËR VLERËSIM TË KONFORMITETIT

  22.10.2015 Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRIV (MTI) - Nr. xx/2015 PËR FORMULARIN E REGJISTRIMIT, FORMËN E LICENCES, CERTIFIKATËS, DHE KËRKESAT PËR KONTROLLIN E MALLRAVE STRATEGJIKE DHE SHËRBIMEVE TË NDERLIDHURA

  08.10.2015 Shkarko
 • Udhëzim administrativ (MTI) - nr. xx/ 2015 për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ nr.09/2013 për përcaktimin e procedurave për regjistrimin e pengut, taksave dhe shërbimet tjera të kryera nga sektori i

  16.06.2015 Shkarko
 • Udhëzim administrativ (MTI)- nr. ___/ 2015 për përcaktimin e taksave për shërbimet e ofruara nga agjencia për regjistrimin e bizneseve

  16.06.2015 Shkarko
Top