FAQ


Informata per biznes

Fillimi i një biznesi

 • Biznesi fillestar
 • Regjistroni biznesin tuaj
 • Rregullativa ligjore
 • Punësimi për te tjerët
 • Planifikimi i Biznesit
 • Ndihmë


Financimi i biznesit

 • Sistemi Bankar
 • Tatimet dhe tarifat
 • Tatimi mbi Vlerën e Shtuar (TVSH)


Importi & Eksport

 • Importi
 • Eksporti
 • Rregullativa, Importi & Eksporti
 • Terme Doganore
 • Ecuria e Çmimeve me Pakicë

Per me shume informata ju lutem klikoni ne Mbeshtetje per Bizneset Kosovare

Dërgo komentet tuaja rreth "Informata dhe Mbeshtejte per Bizneset Kosovare"

Agjencioni i Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë (ARBK - ja) bën regjistrimin e bizneseve të reja dhe ri-regjistrimin e tyre si:

 • Biznese Individuale
 • Ortakëri të përgjithshme
 • Ortakëri të kufizuar
 • Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
 • Shoqëri aksionare
 • Kompani të huaj
 • Ndërmarrje shoqërore
 • Ndërmarrje publike
 • Kooperativa bujqësore
 • Ndërmarrje të tjera nën juridiksionin e AKM-së

Për më shumë informata vizito www.arbk.org

Dërgo komentet tuaja rreth "Regjistrimi i biznesit tuaj"

Shijoni bukuritë e Kosovës

Informata  për Kosovën, ngjarjet kulturore, këshilla për udhëtim, akomodim, kontakt e informata etj klikoni ne vizito Kosoven

Mendimi i eksperteve nderkombertare mbi Turizmin ne Kosove ne Visit Kosovo!

Dërgo komentet tuaja rreth "Turizmi në Kosovë"

Ambienti i biznesit në Republikën e Kosovës po bëhet konkurrues në rajon. Përparësitë siç janë sistemi i taksave, resurset natyrore, regjistrimi i shpejtë dhe i lehte i biznesit, ligjet transparente për investimet e huaja etj, bëjnë ambientin e Kosovës më atraktiv dhe të favorshëm për investitorët.

Republika e Kosovës ka shumë përparësi dhe ofron mundësi të mëdha për investime, dhe kjo është arsyeja pse investitorët duhet ta shikojnë Kosovën si destinacion definitiv dhe final për investimet e tyre.

Per me shume informata ju lutemi klikoni ne Investo ne Kosove

Dërgo komentet tuaja rreth "Përse të Investohet në Kosovë?"

Top