Aktivitetet e DAK

Njoftim nga Drejtoria e Akreditimit e Kosovës

Drejtoria e Akreditimit të Kosovës (DAK) është i vetmi Organ Kombëtar i Akreditimit, i njohur me ligj, për të vlerësuar kompetencën teknike të Trupave të Vlerësimit të Konformitetit, në përputhje me standardet ndërkombëtare që...

Lexo më shumë
Top